Kalender
Vikingemarked
Støtteforening
Nyheder fra Naturpark Åmosen

Aftaler om 150 ha mere natur i Store Åmose

Aftaler om 150 ha mere natur i Store Åmose

Nyt om højmose projektet i Store Åmose.

Sorø Kommune oplyser at LIFE-projektet Østdanske Højmoser i Store Åmose skrider godt fremad. Der er nu indgået aftaler med Bodal Gods og Den Suhrske Stiftelse om naturgenopretning af to højmoserester på i alt godt 150 hektar. Projektet finansieres af EU’s LIFE-program (75 %) og en statslig medfinansierings pulje til højmoser i Natura 2000-områder (25 %). Hvis alt går efter planen, så vil der blive udført tiltag til sikring af vandtilbageholdelse i højmoserne allerede til sommer, som alt sammen skal forbedre tilstanden af mosernes særegne dyre- og planteliv og gendanne højmosen på den århundrede lange bane.

Sorø Kommune hilser klima-millioner til Store Åmose velkommen, med mulighed for at kompensere lodsejerne ved ophør med landbrugsdrift på de lavtliggende tørvejorde. Det vil være understøttende for kommunens indsats for naturen i området. Store Åmose er et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000), hvor kommunen allerede i dag har en opgave i at sikre de særlige naturværdier i området.

Teknik og Miljøudvalgs formand Jens Nygaard fra Sorø:
“Sorø kommunen arbejder aktivt med naturforbedrende tiltag i Store Åmose. Vi er med støtte fra EU og staten godt halvvejs i et EU-LIFE projekt til genopretning af i alt 220 ha truet højmose.
Klimapengene kan sammenlignes med et “Kinder æg” – til gavn for klima, natur og kultur i Åmosen! Her er det vigtigt, at vi samarbejder med de lokale lodsejere om udviklingen i området, så der sker en indsats, hvor den gavner bedst. Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner har en lang tradition for lodsejerdialog og frivillighed i Store Åmose, som vi skal værne om.”