Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Planteliv

Naturpark Åmosen har et vildt og varrieret planteliv, som hjælper til at give områdets dets helt unikke naturskønne område.

Naturtyperne på området er hovedsaglig eng og mose, med der er også strækninger med strandeng nærmest Tissø.Helt ud til Tissø søbredden nogle steder udformet som en ret åben sandet strandbred. På den tørre skrænt op mod dyrket mark, findes der små strækninger med overdrev. Moseområderne er præget af rørskov. Et lille vandløb, nok et drænudløb, er med til at skabe stor variation. Planterne i området er afhængige af den pleje kreaturerne giver ved at afgræsse området. Du vil derfor møde mange kreaturer på din vej rundt i landskabet.


Rørskoven og engene er bemærkelsesværdige ved at være voksested for Maj-Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt i pæne mængder. Det skønnes at der er i omegnen af 1000 stk. gøgeurter og at de to arter er lige hyppige. Af andre gode arter på våde enge og moser af høj kvalitet, kan nævnes Fåblomstret Kogleaks, Hjertegræs, Kamgræs, Kær-Trehage, Tvebo Baldrian og Trævlekrone. Der er hele 8 starer på arealet: Alm-, Blågrøn-, Hirse-, Håret-, Knippe-, Kræ-, Næb-, Toradet Star. I alt 171 arter viser at artsdiversiteten på arealet er stort.

De store bevoksninger af den gamle kulturplante Kalmus er meget iøjenfaldende, og de må have stået her meget længe. I det hele taget er der mange gamle kulturplanter på arealet. Især nær Lille Fuglede. De anvendtes i middelalderen og senere som lægeplanter, køkkenurter, duft-, pryd- og krydderurter mv. Der er også tegn på udsmid fra dyrket jord og bebyggelse med bl.a. Påskelilje og Tulipan.

Månedens blomst
Vores frivillige botanikere Hans Guldager Christiansen og Carsten Clausen har lavet en række små historier om den specielle botanik i Naturpark området.

April, Blå Anemone
Maj, Mælkebøtte
Juni, Trævlekrone
Juli, Pastinak
August, Tætblomstret Hullæbe
September, Klit stedmoderblomst
Oktober, Vinge pileurt