Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Om naturparken

Naturpark Åmosen i Vestsjælland er på ca. 8000 ha.

 

kort npå

 

Definition af en naturpark

Naturparker er større naturområder af regional betydning. De vil ofte også indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede og sammenhængende med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Borgerinvolvering er et bærende element i skabelsen og opretholdelsen af naturparker.turparker adskiller sig fra nationalparker ved, at de er udpeget lokalt og ikke er omfattet af særlovgivning om nationalparker.

Om Danske Naturparker 

Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8000 ha. Du kan se den geografiske afgræsning af naturparken i “Plan for Naturpark Åmosen”.

Formidlingscenter Fugledegård fungerer som det første besøgs- og informationscenter for Naturpark Åmosen.

Visionen

Det er visionen for Naturpark Åmosen, at etableringen af naturparken skal styrke og udvikle de internationale og nationale kultur- og naturværdier samtidig med, at den stadig kan fungere som et område med levende land- og skovbrug og udvikle sig til et attraktivt område for friluftsliv og for bosætning i oplandet. Der skal med naturparken kunne ske en positiv udvikling inden for alle områder: natur, kultur, friluftsliv, formidling, erhverv og bosætning.

Som størstedelen af det danske landskab er Naturpark Åmosen næsten udelukkende i privat eje. Det er hensigten at vise, at man gennem lokale kræfter og lokale samarbejder både kan styrke internationale og nationale natur- og kulturværdier samtidig med, at man udvikler et aktivt og attraktivt lokalsamfund. Etablering og udvikling af naturparken bygger på frivillige samarbejdsprojekter og gældende lovgivning. Lokalsamfundene skal i videst muligt omfang kunne drage fordel af at have en naturpark.

Naturparken forbinder naturbeskyttelse med udnyttelse til friluftsliv og lokalt erhvervsliv, idet naturparkbegrebet øger mulighed for markedsføring (branding) af lokalt producerede produkter og giver øgede muligheder for turistomsætning. Besøg af turister giver øget fokus på de værdifulde steder, som det har særlig interesse at værne om.

Fonden for Naturpark Åmosen

I 2005 blev styregruppen for Naturpark Åmosen dannet. Bestående af repræsentanter for Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt Region Sjælland, samt repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer og Roskilde Universitet. Fonden blev stiftet på baggrund af politiske beslutninger i Sorø, Holbæk og Kalundborg kommuner om at lade en fond forestå arbejdet med etablering og udvikling af en regional naturpark i områderne omkring Åmose-å-systemet. Fondens hjemsted er i dag Kalundborg Kommune.

Det er fondens overordnede formål at:

  • bevare og sikre kulturværdierne
  • styrke og forbedre naturværdierne
  • skabe nye muligheder for friluftslivet
  • styrke formidlingen af både natur- og kulturværdierne
  • skabe nye erhvervsmuligheder
  • skabe attraktive bosætningsmuligheder i oplandet

Udviklingen af Naturpark Åmosen skal bygge på:

  • inddragelse af lokale lodsejere og brugere af området
  • samarbejde mellem myndigheder og interessegrupper indenfor både natur- og kulturbevarelse og erhverv
  • frivillige samarbejdsprojekter
  • gældende lovgivning

Fonden ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

Fondens vedtægter:  Vedtægter marts 2010