Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Historien om Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker.

Der har siden 60′erne været tanker om at oprette en naturpark i det nordlige Vestsjælland med Store Åmose, som et centralt område i en sådan naturpark. Naturparken er i dag et afgrænsede geografiske område på 8.000 ha omkring Åmose å og de omkringliggende moser og søer – overvejende Natura 2000 områder.

Naturpark bestyrelsen finder, at Åmosen er velegnet til  naturpark i kraft af områdets store kultur- og naturhistoriske værdier. Det er et ønske at gøre hele området mere tilgængelig for almenheden stadig med respekt for både naturbeskyttelsen og lodsejernes interesser. Alle projekter i naturparken etableres på frivillig basis.

Af Region Sjællands udviklingsplan fremgår det, at regionen ønsker at medvirke til udvikling af et system af regionale naturparker som supplement til nationalparkerne. Naturparkerne skal bidrage til at synliggøre de store attraktive naturområder i regionen og til at udvikle dem som besøgsområder samtidigt med, at der værnes om naturen og kulturmiljøet.

Danske Naturparker

Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. Ordningen sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark og mærker områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Friluftsrådet definerer naturparker således:

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Herunder finder du en liste med beskrivelser af de nuværende Danske Naturparker under Friluftsrådets mærkningsordning:

 

Naturpark Åmosennpå
Naturpark Åmosen på Vestsjælland strækker sig fra Storebælt til Store Åmose mellem Sorø og Kalundborg. Naturparken rummer fortællinger fra hele Danmarkshistorien og masser af naturoplevelser ved Tissø. Der er flere fugletårne i naturparken og mulighed for at opleve havørn, isfugle og traner.

Besøg også Formidlingscenter Fugledegård ved Tissø, hvor der er naturoplevelser for hele familien. Fugledegård ligger i øvrigt på vandre- eller cykelruten Sjællandsleden.

Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker.

Se mere om Naturpark Åmosen på hjemmesiden eller følg Naturpark Åmosen på Facebook.

 

Naturpark Maribosøernemari
Naturpark Maribosøerne på Lolland er et af Danmarks største ferskvandssystemer med i alt 1140 hektar vandspejl. De fire søer Søndersø, Røgbølle Sø, Hejrede Sø og Nørresø, er omkranset af store skov- og moseområder samt dyrkede marker. Herregårdene Søholt, Ulriksdal og Engestofte, tæt ved søerne, har med deres store skovarealer, enge og relativt store områder af ubebygget agerland sat deres præg på søernes omgivelser, så landskabet i dag er en varieret mosaik af sø, skov, eng, mose og landbrugsland midt i det lollandske kulturlandskab.

Naturpark Maribosøerne byder på store friluftsoplevelser både til lands og til vands. Kano og kajaksejlads på Søndersø kan være helt fantastiske oplevelser, ligesom der er masser af korte eller længere vandreture i området og skovene omkring søerne.

Se mere om Naturpark Maribosøerne.

 

Naturpark Amageramager
Naturpark Amager udgør et 3.500 hektar stort areal bestående af Amager- og Kalvebod Fælled, Kongelunden og Sydamagers kystlandskab beliggende mindre end en halv times gang fra Københavns Rådhusplads. Naturparken byder på et væld af forskellige naturtyper og er samtidig et landskab med spændende kulturspor, der fortæller om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv som kulturhistorie.

Naturpark Amager byder på mange forskellige friluftsfaciliteter, og du kan som besøgende færdes på de vidt forgrenede stisystemer, benytte primitive overnatningspladser, badebroer, ridestier, BMX-bane, modelflyvebane, motocrossbane og fugletårne, der gør oplevelserne i naturen bedre. Tag desuden et smut forbi Naturcenter Amager eller Kongelundsfortet, som er gode afsæt for spændende naturoplevelser for hele familien.

Se mere om Naturpark Amager.

 

Pilot-naturpark Randers FjordRanders
Randers Fjord er med sine 28 km Danmarks længste flodmunding for Danmarks længste å, Gudenåen.

Randers Fjord er kendt som et godt fiskevand efter bl.a. sild, aborre, ål, havørred, helt og laks, men der er også fugletårne, vandreruter og sejlads-muligheder ved fjorden.

Naturpark Randers Fjord er foreøbig blevet udnævnt som pilot-naturpark og arbejder på at blive mærket under Danske Naturparker.

Se mere om Pilot-naturpark Randers Fjord.

 

Pilot-naturpark Lillbæltlilli
Naturpark Lillebælts foreløbige geografiske udstrækning strækker sig ind over Fredericia kommune fra spidsen af Trelde Næs og ned gennem Kolding kommune til Hejlsminde Nor og over Lillebælt til Middelfart kommune til Wedellsborg og hele vejen op langs vandet til Båring Vig.

Kystlinjen er bugtet og præget dels af den bugtede Bårring Vig dels af det smalle bælt og af halvøerne ud i Lillebælt, og der er mange muligheder for at dyrke maritimt friluftsliv. Områdets enestående kombination af et unikt hav- og fjordområde, natur, landskab, kultur og geologi er et besøg værd.

Se mere om Naturpark Lillebælt.

 

Pilot-naturpark Christiansøchristian
Den nye naturpark øst for Bornholm er noget helt særligt, den er meget lille. Den består af 1256 ha, heraf er blot 35 ha land. Den nye Naturpark består af de to små beboede klippeøer Christiansø og Frederiksø. Resten er ubeboede klippeøer og skær: Græsholmene, Tat, Østerskær m.fl., samt vand. Dyrelivet er rigt, og byder bl.a. på sæler og lomvier.

Noget andet, der er specielt ved den nye naturpark, er, at den ikke hører ind under en kommune og derfor heller ikke har en borgmester, en kommunalbestyrelse eller en kommuneplan. Området hører under Forsvarsministeriet. Pilotnaturpark Christiansø forankres således til Forsvarsministeriets Klima- og Energistrategi 2012-2015, der iværksætter projektet Grøn Christiansø.

Se mere om Pilot-naturpark Christiansø.

Naturpark Åmosen

– et skatkammer af historier

Naturpark Åmosen strækker sig hele vejen fra Store Åmose ved Undløse til Storebæltskysten ved Reersø og dækker et område på 8000 ha.

Det er vand. der binder naturparken sammen, og det er her hele Danmarkshistorien kan fortælles lige fra jægerstenalderen, vikingetiden, middelalderen frem til verdenskrigene.

På Formidlingscenter  Fugledegård kan man opleve områdets historie og i landskabet omkring centret er der afmærket spor man kan følge.

 

Naturpark Åmosen i Vestsjælland er på ca. 8000 ha.

 

kort npå

 

Definition af en naturpark

Naturparker er større naturområder af regional betydning. De vil ofte også indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede og sammenhængende med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer. Borgerinvolvering er et bærende element i skabelsen og opretholdelsen af naturparker.turparker adskiller sig fra nationalparker ved, at de er udpeget lokalt og ikke er omfattet af særlovgivning om nationalparker.

Om Danske Naturparker 

Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8000 ha. Du kan se den geografiske afgræsning af naturparken i “Plan for Naturpark Åmosen”.

Formidlingscenter Fugledegård fungerer som det første besøgs- og informationscenter for Naturpark Åmosen.

Visionen

Det er visionen for Naturpark Åmosen, at etableringen af naturparken skal styrke og udvikle de internationale og nationale kultur- og naturværdier samtidig med, at den stadig kan fungere som et område med levende land- og skovbrug og udvikle sig til et attraktivt område for friluftsliv og for bosætning i oplandet. Der skal med naturparken kunne ske en positiv udvikling inden for alle områder: natur, kultur, friluftsliv, formidling, erhverv og bosætning.

Som størstedelen af det danske landskab er Naturpark Åmosen næsten udelukkende i privat eje. Det er hensigten at vise, at man gennem lokale kræfter og lokale samarbejder både kan styrke internationale og nationale natur- og kulturværdier samtidig med, at man udvikler et aktivt og attraktivt lokalsamfund. Etablering og udvikling af naturparken bygger på frivillige samarbejdsprojekter og gældende lovgivning. Lokalsamfundene skal i videst muligt omfang kunne drage fordel af at have en naturpark.

Naturparken forbinder naturbeskyttelse med udnyttelse til friluftsliv og lokalt erhvervsliv, idet naturparkbegrebet øger mulighed for markedsføring (branding) af lokalt producerede produkter og giver øgede muligheder for turistomsætning. Besøg af turister giver øget fokus på de værdifulde steder, som det har særlig interesse at værne om.

Fonden for Naturpark Åmosen

I 2005 blev styregruppen for Naturpark Åmosen dannet. Bestående af repræsentanter for Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt Region Sjælland, samt repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer og Roskilde Universitet. Fonden blev stiftet på baggrund af politiske beslutninger i Sorø, Holbæk og Kalundborg kommuner om at lade en fond forestå arbejdet med etablering og udvikling af en regional naturpark i områderne omkring Åmose-å-systemet. Fondens hjemsted er i dag Kalundborg Kommune.

Det er fondens overordnede formål at:

  • bevare og sikre kulturværdierne
  • styrke og forbedre naturværdierne
  • skabe nye muligheder for friluftslivet
  • styrke formidlingen af både natur- og kulturværdierne
  • skabe nye erhvervsmuligheder
  • skabe attraktive bosætningsmuligheder i oplandet

Udviklingen af Naturpark Åmosen skal bygge på:

  • inddragelse af lokale lodsejere og brugere af området
  • samarbejde mellem myndigheder og interessegrupper indenfor både natur- og kulturbevarelse og erhverv
  • frivillige samarbejdsprojekter
  • gældende lovgivning

Fonden ledes af en bestyrelse på 13 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten.

Fondens vedtægter:  Vedtægter marts 2010