Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

Åmosens afvanding

På Formidlingscenter Fugledegård er der en planche udstilling om afvandningen af Store Åmose.

Der er gennem årene gennemført flere vandstandssænkninger i Åmosen:

I 1931-33 foretog man en større regulering og uddybning af Åmose Å, især for at undgå oversvømmelser af mosens landbrugsarealer, men også for at lette udnyttelsen af tørven. Projektet blev gennemført uden

Åmosen 9

offentlig støtte. Udvidelse af dimensionerne på den regulerede å blev derfor ret beskedne for at begrænse omkostningerne.

Ønskerne om bedre afvanding af Åmosen blev igen aktualiseret af besættelsens og efterkrigsårenes intensive tørvegravning, som havde sænket mosens overflade op til 2 meter, hvilket gav generende oversvømmelser i våde år.

I 1951 anmodede et udvalg af lodsejere Hedeselskabet om at fremkomme med et større projekt, som lå færdigt fra selskabet i

1953. Det indebar, at en 17 km lang strækning af selve Åmose Å skulle udrettes og uddybes. I alt skulle 34 km vandløb i moseområdet reguleres og stedvis rørlægges, så vandstanden i mosen kunne sænkes ca. 2 m i forhold til daværende vandstand.

Projektet involverede mere end ca. 300 lodsejere med 2600 ha jord. Arbejdet foregik under forsæde af et udvalg med repræsentanter for lodsejerne, Staten og Hedeselskabet. Omkostningerne blev i 1953 anslået til 4 mio.kr., men budgettet skred, fordi arbejdet også kom til at omfatte anlæggelse af den 900 m lange tunnel ved Bromølle, der kostede 3⁄4 mio. Landvindingsudvalget indstillede projektet til støtte i sommeren 1956, og Landbrugsministeriets tilsagn forelå så i slutningen af dette år.

Åmosen 10Da arbejdet sluttede først i 60’erne, havde afvandingen i alt kostet 6.8 mio svarende til 60-65 mio. i vore dages penge. To tredjedele af lodsejerne gik ind for den, men når loven var vedtaget, måtte alle bidrage. Staten dækkede 55%, og der var også et amtsligt tilskud.