Kalender
Vikingemarked
Støtteforening

For fuglefans

Fuglelivet ved Tissø året rundt 

Området ved Tissø er udpeget som fuglebeskyttelsesområde for at beskytte rastende fugle som bl.a. grågås, sædgås, sangsvane og ynglefugle som rørdrum, dværgterne, klyde og brushane. Der er gennemført forbedringer for fuglelivet ved at etablere fugleøer og rydde krat ved søens østside.

images (1)Tissø er en af landets bedste lokaliteter for toppet lappedykker og det sted på Sjælland, hvor der raster flest pibesvaner om vinteren. På den flade sydbred mellem Sæby Kirke og Hallenslev holder mange vadefugle til i træktiden. Helt enestående et det, at der er ynglende dværgterne og klyder ved Tissø, da disse arter normalt kun yngler ved kysten.

Der er altid mange fugle at se på og omkring Tissø. Hele året rundt ses knopsvaner, grågæs og gråænder, og søen er året rundt jagtrevir for det havørnepar, der har rede i nærheden. Også rød glente kan ligesom de mere almindelige musvåge og tårnfalk ses året rundt. Om vinteren besøges søen ikke sjældent af vandrefalk og blå kærhøg, og i sommerperioden – især april-maj og august-september – er der god chance for at se fiskeørn.

I sommerhalvåret er søbredden vadefuglenes område. Mange kommer på træk nordpå i april- juni og igen sydpå allerede fra juli måned lige til oktober-november. Det gælder bl.a. brushøns i fuld yngledragt, mudderklire og hvidklire. Andre, fx stor præstekrave, vibe og rødben, ses i forsommeren med unger. Det gælder også den elegante hvide klyde, der ellers især yngler på strandbred- der ved havet.glente

I vinterhalvåret færdes både svanerne og store flokke af canadagæs, sædgæs, blisgæs og bramgæs mest på markerne omkring søen, hvor de går og græsser.

I buskadset ved åens afløb fra Tissø høres fra marts gransangerens monotone tjif-tjaf, der i løbet af foråret indgår i et stort kor af løvsanger, munk, havesanger, gærdesmutte, rødhals, solsort og fra begyndelsen af maj ikke mindst nattergal.

På markerne kan man året rundt være heldig at se den smukke, men sky agerhøne, der ligesom de fleste andre agerfugle er stærkt på retur i Danmark. Det gælder fx også sanglærken, der dog heldigvis stadig synger højt over markerne hele foråret. Her i området er bestanden af både agerhøne og sanglærken faktisk høj.

Specielle fuglehistorier fra Naturpark Åmosen
Oktober-2011-gæs
Nov-2011-Hvinand
Marts-Gransanger
Maj-2011-Gul-vipstjert
Juni-2011-Dværgmåge
Januar-2012-Silkehale
Februar-Sangsvane
December-2011-dompap
April-2011-grågås