Danmarks første naturpark

Der har siden 60′erne været tanker om at oprette en naturpark i det nordlige Vestsjælland med Store Åmose, som et centralt område i en sådan naturpark. Naturparken er i dag et afgrænsede geografiske område på 8.500 ha omkring Åmose å og de omkringliggende moser og søer – overvejende beliggende indenfor Natura 2000 området.

Naturpark Åmosen er udpeget på grund af områdets helt unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8500 ha.

Udviklingen af Naturparken koordineres gennem en Naturparkplan.

Formidlingscenter Fugledegård fungerer som det første besøgs- og informationscenter for Naturpark Åmosen.

Danske Naturparker
Naturpark Åmosen var den første naturpark, der opnåede mærket Danske Naturparker. Danske Naturparker er en mærkningsordning for større sammenhængende områder med enestående natur, landskabelig skønhed og kulturhistorisk værdi. Ordningen sætter fokus på at benytte og beskytte naturen i Danmark og mærker områder med natur af særlig regional eller lokal betydning og gode rekreative friluftsmuligheder.

Friluftsrådet definerer naturparker således:

Danske naturparker er større sammenhængende landskaber af regional betydning. De vil ofte indeholde naturområder af national og international betydning. De er velafgrænsede med stor landskabelig skønhed, naturrigdom og kulturhistorisk værdi. De repræsenterer landskaber karakteristiske for landets forskellige egne, som bør nyde særlig beskyttelse af hensyn til nuværende og kommende generationer.

Læs mere om Danske Naturparker