Naturpark Åmosens organisation

Den nuværende Bestyrelse for Naturpark Åmosen er sammensat efter udpegning fra hhv. offentlige myndigheder – Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt Region Sjælland – og repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer. Det drejer sig om repræsentanter for

Landboforeningerne (varetager erhvervs – og lodsejerinteresser),
Museerne (varetager sikringen og bevarelsen af kulturinteresserne)
Danmarks Naturfredningsforening (varetager beskyttelsesinteresserne)
Friluftsrådet (varetager benyttelsesinteresserne – vandrere, jægere m.fl.)
Turistforeningerne i området (varetager benyttelsesinteresser for udefra kommende)
De nuværende 13 medlemmer af bestyrelsen er:

For Sorø Kommune, Lars Schmidt
For Kalundborg Kommune, Henning Fougt – formand
For Holbæk Kommune, Karen Thestrup Clausen
For Region Sjælland, Bodil Sø
For Museerne, Eskil Vagn Olsen
For Turistorganisationerne, Jens Müller (Visit Vestsjælland)
For Friluftsrådet, Flemming Larsen – næstformand
For Danmarks Naturfredningsforening, Carsten Clausen
For Fonden Formidlingscenter Fugledegård, Anders Fischer
For RUC, Thomas Skou Grindsted
For Lodsejerne, Bo Jung
For Naturparkrådet, Jens Müller
For Gefion, Poul Erik Hovmand
Der er nedsat en teknikergruppe med repræsentanter for embedsmænd i Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner samt sekretariatet for Naturpark Åmosen. Teknikergruppen sørger for nødvendig koordinering af planer, initiativer og aktiviteter mv.