Naturparken Åmosens organisation

BESTYRELSEN

Den nuværende Bestyrelse for Naturpark Åmosen er sammensat efter udpegning fra hhv. offentlige myndigheder – Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommuner samt Region Sjælland – og repræsentanter for relevante erhvervs- og interesseorganisationer. Det drejer sig om repræsentanter for

 • Landboforeningerne (varetager erhvervs – og lodsejerinteresser),
 • Museerne (varetager sikringen og bevarelsen af kulturinteresserne)
 • Danmarks Naturfredningsforening (varetager beskyttelsesinteresserne)
 • Friluftsrådet (varetager benyttelsesinteresserne – vandrere, jægere m.fl.)
 • Turistforeningerne i området (varetager benyttelsesinteresser for udefra kommende)

  De nuværende 13 medlemmer af bestyrelsen er:

 • For Sorø Kommune, Lars Schmidt – næstformand
 • For Kalundborg Kommune, Hans Munk
 • For Holbæk Kommune, Karen Thestrup Clausen
 • For Region Sjælland, Flemming Damgaard Larsen
 • For Museerne, Eskil Vagn Olsen
 • For Turistorganisationerne, Morten Jensen (Destination Sjælland)
 • For Friluftsrådet, Flemming Larsen – formand
 • For Danmarks Naturfredningsforening, Lars Holst-Frederiksen
 • For bestyrelsen Tissø vikingecenter, Anders Fischer
 • For RUC, Thomas Skou Grindsted
 • For Lodsejerne, Bo Jung
 • For Naturparkrådet, Jens Müller
 • For VKST, Kurt Pedersen

Der er nedsat en teknikergruppe med repræsentanter for embedsmænd i Holbæk, Kalundborg og Sorø kommuner samt sekretariatet for Naturpark Åmosen. Teknikergruppen sørger for nødvendig koordinering af planer, initiativer og aktiviteter mv.

Udviklingen af Naturparken koordineres gennem en Naturparkplan, som gælder i 5 år.

Referater:

(Opdateres)

 

NATURPARKRÅDET

Baggrund
Bestyrelsen for Naturpark Åmosen har med henblik på certificeringen af Naturparken ønsket at få etableret et Naturparkråd. Rådet er bredt forankret i lokale organisationer og er et rådgivende forum. Rådet blev etableret primo 2014

Opgaver
Naturparkrådets opgave er at koordinere og prioritere de udviklingsprojekter, der i gangsættes og kan fungere som netværksstyrer for de åbne netværk, som Naturpark Åmosen ser mulighed for, at der kan påstå omkring en Naturpark.

Valgperiode
Medlemmer og formand sidder i en fire årlige valgperiode. Perioden følger den kommunale valgperiode. Organisationerne vælger selv deres medlem til Naturpark rådet.

Valg af formand for Naturpark råd
Formand vælges ved simpelt flertal. Alle rådsmedlemmer har en stemme. Støtteforening for Naturpark Åmosen har dog to stemmer. Formand for Naturparkrådet er født medlem af bestyrelsen for Naturpark Åmosen. Den udpegede formand for Naturparkrådet skal være fra en forening / organisation der ikke har sæde i fondsbestyrelsen.

Naturparkrådets sammensætning
Rådet består af i ca. 10 til 20 medlemmer Alle medlemmer skal repræsentere en organisation eller forening. Den enkelte repræsentant i Rådet må ikke samtidigt sidde i Fondsbestyrelsen for Naturpark Åmosen Dvs. dobbelt mandat er ikke tilladt.

Rådet skal primært bestå af repræsentanter fra følgende tre brugergrupper

 • Lodsejerne (fx Skov og landbrugsorganisationer)
 • Brugere (fx Beboerforeninger, Lokalråd)
 • Faggrupper (fx natur og kulturorganisationer samt erhvervsråd)

Medlemmer af Naturparkrådet er:

Lodsejerne

 • Gefion: Jan Christoffersen, Gårdejer
 • Dansk skovforening: Ingen rep. pt.
 • Dansk familielandbrug: Dennis Bang Andersen,Enggården.
 • Tolvmandssektionen, Landbrug og Fødevarer: Ingen rep. pt.
 • Lodsejerne i Lille Åmose: Jens Müller, Gårdejer (Formand)
 • Naturstyrelsen: Vestsjælland: Jens Peter Simonsen, Skovridder
 • Lodsejerne i Store Åmose, Naturforeningen Åmosen: Torben Møller-Nielsen

Brugere

 • Støtteforeningen Naturpark Åmosen: Ella Pedersen, (formand)
 • Støtteforeningen Naturpark Åmosen: Ingen rep. pt.
 • Lokalråd Gørlev og omegn: Niels-Erik Jensen
 • Lokalforum Undløse: Lone Hansen
 • Stenlille Beboer foreningen: Helle Frandsen
 • De fem beboerforeninger ved Tissø: Niels Baunegaard Nielsen

Faggrupper

 • Friluftsrådet: Holger Christensen, Friluftsrådet Nordvestsjælland
 • Danmarks Naturfredningsforening: Ole Hinz, DN, Holbæk
 • Dansk Jægerforbund: Stina Hauch Kaufmann, Kalundborg afd.
 • Danmarks Sportsfiskerforbund: Knud Nielsen
 • Dansk Ornitologisk Forening: Jens Boesen, DOF Vestsjælland
 • Arkæologiforeningen: Gunnar Jørgensen, Kalundborg Arkæologiforening
 • Erhvervsrådet: Ingen rep. pt.
 • Dansk Botanisk Forening: Hans Guldager Christiansen

 

Referater:

(Opdateres)